Bảng giá Canva

Hoàn toàn phù hợp cho mọi đối tượng

Nhóm của bạn có bao nhiêu người?

Gói Pro Dành cho nhóm nhỏ
PHỔ BIẾN
VNĐ 519.000 tháng
Cho tối đa 5 người
Hơn 250.000 mẫu miễn phí
Hơn 100 loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bản thuyết trình, thư,...
Hàng trăm ngàn hình ảnh và đồ họa miễn phí
Mời thành viên vào nhóm của bạn
Cộng tác và nhận xét theo thời gian thực
5GB lưu trữ đám mây
Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm thanh và đồ họa cao cấp
Hơn 610.000 mẫu thiết kế miễn phí và cao cấp với thiết kế mới mỗi ngày
Dễ dàng lưu và áp dụng màu sắc, logo và phông chữ của thương hiệu hoặc chiến dịch của bạn với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Xóa ảnh nền tức thì với công cụ xóa nền
Đổi cỡ thiết kế với công cụ đổi cỡ đa dạng
Lưu thiết kế làm mẫu để nhóm bạn sử dụng
100GB lưu trữ đám mây
Lên lịch nội dung bài đăng mạng xã hội cho 8 nền tảng
Gói Enterprise Dành cho doanh nghiệp
VNĐ 5.760.000 năm
Mọi thứ mà gói Pro có
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ từ nhiều Bộ thương hiệu
Kiểm soát quyền truy cập của đội vào ứng dụng, đồ họa, màu sắc, logo và phông chữ bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Kiểm soát nội dung tải lên Canva của đội
Quy trình xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập các thành phần mà đội của bạn có thể chỉnh sửa và luôn giữ chuẩn thương hiệu bằng tính năng khóa mẫu
Dung lượng không giới hạn
Đăng nhập một lần (SSO)
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp 24/7
Gói Pro Dành cho nhóm nhỏ
PHỔ BIẾN
VNĐ 519.000 tháng
Cho tối đa 5 người
Hơn 250.000 mẫu miễn phí
Hơn 100 loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bản thuyết trình, thư,...
Hàng trăm ngàn hình ảnh và đồ họa miễn phí
Mời thành viên vào nhóm của bạn
Cộng tác và nhận xét theo thời gian thực
5GB lưu trữ đám mây
Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm thanh và đồ họa cao cấp
Hơn 610.000 mẫu thiết kế miễn phí và cao cấp với thiết kế mới mỗi ngày
Dễ dàng lưu và áp dụng màu sắc, logo và phông chữ của thương hiệu hoặc chiến dịch của bạn với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Xóa ảnh nền tức thì với công cụ xóa nền
Đổi cỡ thiết kế với công cụ đổi cỡ đa dạng
Lưu thiết kế làm mẫu để nhóm bạn sử dụng
100GB lưu trữ đám mây
Lên lịch nội dung bài đăng mạng xã hội cho 8 nền tảng
Gói Enterprise Dành cho doanh nghiệp
VNĐ 5.760.000 năm
Mọi thứ mà gói Pro có
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ từ nhiều Bộ thương hiệu
Kiểm soát quyền truy cập của đội vào ứng dụng, đồ họa, màu sắc, logo và phông chữ bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Kiểm soát nội dung tải lên Canva của đội
Quy trình xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập các thành phần mà đội của bạn có thể chỉnh sửa và luôn giữ chuẩn thương hiệu bằng tính năng khóa mẫu
Dung lượng không giới hạn
Đăng nhập một lần (SSO)
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp 24/7
Gói Pro Dành cho nhóm nhỏ
PHỔ BIẾN
VNĐ 519.000 tháng
Cho tối đa 5 người
Hơn 250.000 mẫu miễn phí
Hơn 100 loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bản thuyết trình, thư,...
Hàng trăm ngàn hình ảnh và đồ họa miễn phí
Mời thành viên vào nhóm của bạn
Cộng tác và nhận xét theo thời gian thực
5GB lưu trữ đám mây
Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm thanh và đồ họa cao cấp
Hơn 610.000 mẫu thiết kế miễn phí và cao cấp với thiết kế mới mỗi ngày
Dễ dàng lưu và áp dụng màu sắc, logo và phông chữ của thương hiệu hoặc chiến dịch của bạn với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Xóa ảnh nền tức thì với công cụ xóa nền
Đổi cỡ thiết kế với công cụ đổi cỡ đa dạng
Lưu thiết kế làm mẫu để nhóm bạn sử dụng
100GB lưu trữ đám mây
Lên lịch nội dung bài đăng mạng xã hội cho 8 nền tảng
Gói Enterprise Dành cho doanh nghiệp
VNĐ 5.760.000 năm
Mọi thứ mà gói Pro có
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ từ nhiều Bộ thương hiệu
Kiểm soát quyền truy cập của đội vào ứng dụng, đồ họa, màu sắc, logo và phông chữ bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Kiểm soát nội dung tải lên Canva của đội
Quy trình xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập các thành phần mà đội của bạn có thể chỉnh sửa và luôn giữ chuẩn thương hiệu bằng tính năng khóa mẫu
Dung lượng không giới hạn
Đăng nhập một lần (SSO)
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp 24/7
Gói Pro Dành cho nhóm nhỏ
PHỔ BIẾN
VNĐ 519.000 tháng
Cho tối đa 5 người
Hơn 250.000 mẫu miễn phí
Hơn 100 loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bản thuyết trình, thư,...
Hàng trăm ngàn hình ảnh và đồ họa miễn phí
Mời thành viên vào nhóm của bạn
Cộng tác và nhận xét theo thời gian thực
5GB lưu trữ đám mây
Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm thanh và đồ họa cao cấp
Hơn 610.000 mẫu thiết kế miễn phí và cao cấp với thiết kế mới mỗi ngày
Dễ dàng lưu và áp dụng màu sắc, logo và phông chữ của thương hiệu hoặc chiến dịch của bạn với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Xóa ảnh nền tức thì với công cụ xóa nền
Đổi cỡ thiết kế với công cụ đổi cỡ đa dạng
Lưu thiết kế làm mẫu để nhóm bạn sử dụng
100GB lưu trữ đám mây
Lên lịch nội dung bài đăng mạng xã hội cho 8 nền tảng
Gói Enterprise Dành cho doanh nghiệp
VNĐ 5.760.000 năm
Mọi thứ mà gói Pro có
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ từ nhiều Bộ thương hiệu
Kiểm soát quyền truy cập của đội vào ứng dụng, đồ họa, màu sắc, logo và phông chữ bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Kiểm soát nội dung tải lên Canva của đội
Quy trình xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập các thành phần mà đội của bạn có thể chỉnh sửa và luôn giữ chuẩn thương hiệu bằng tính năng khóa mẫu
Dung lượng không giới hạn
Đăng nhập một lần (SSO)
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp 24/7
Gói Pro Dành cho nhóm nhỏ
PHỔ BIẾN
VNĐ 519.000 tháng
Cho tối đa 5 người
Hơn 250.000 mẫu miễn phí
Hơn 100 loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bản thuyết trình, thư,...
Hàng trăm ngàn hình ảnh và đồ họa miễn phí
Mời thành viên vào nhóm của bạn
Cộng tác và nhận xét theo thời gian thực
5GB lưu trữ đám mây
Hơn 100 triệu hình ảnh, video, âm thanh và đồ họa cao cấp
Hơn 610.000 mẫu thiết kế miễn phí và cao cấp với thiết kế mới mỗi ngày
Dễ dàng lưu và áp dụng màu sắc, logo và phông chữ của thương hiệu hoặc chiến dịch của bạn với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Xóa ảnh nền tức thì với công cụ xóa nền
Đổi cỡ thiết kế với công cụ đổi cỡ đa dạng
Lưu thiết kế làm mẫu để nhóm bạn sử dụng
100GB lưu trữ đám mây
Lên lịch nội dung bài đăng mạng xã hội cho 8 nền tảng
Gói Enterprise Dành cho doanh nghiệp
VNĐ 5.760.000 năm
Mọi thứ mà gói Pro có
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ từ nhiều Bộ thương hiệu
Kiểm soát quyền truy cập của đội vào ứng dụng, đồ họa, màu sắc, logo và phông chữ bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Kiểm soát nội dung tải lên Canva của đội
Quy trình xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập các thành phần mà đội của bạn có thể chỉnh sửa và luôn giữ chuẩn thương hiệu bằng tính năng khóa mẫu
Dung lượng không giới hạn
Đăng nhập một lần (SSO)
Hỗ trợ cấp doanh nghiệp 24/7

So sánh các gói

PRO

Enterprise

Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa
miễn phí
✔️ ✔️
Thư viện hình ảnh cao cấp ✔️ ✔️
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh ✔️ ✔️
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp ✔️ ✔️
Ứng dụng Canva để thiết kế khi đang di chuyển ✔️ ✔️
Thay đổi kích thước thiết kế chỉ với một lần nhấp ✔️ ✔️
Xóa nền ảnh chỉ với một lần nhấp ✔️ ✔️
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn ✔️ ✔️
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống ✔️ ✔️
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4 ✔️ ✔️
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng ✔️ ✔️

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Tại sao nên mua Canva chính hãng qua
Canva Việt Nam & Repu Digital?

Hỗ trợ hợp đồng và hóa đơn theo pháp luật Việt Nam

Hỗ trợ hợp đồng và hóa đơn theo pháp luật Việt Nam

Hỗ trợ bởi người Việt, tiếng Việt

Hỗ trợ bởi người Việt, tiếng Việt

Hỗ trợ qua Email, Chat (Zalo, FB Messenger,...)

Hỗ trợ qua Email, Chat (Zalo, FB Messenger,...)

Kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm khách hàng tại Việt Nam về Digital Marketing

Kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm khách hàng tại Việt Nam về Digital Marketing

Thời gian làm việc cùng múi giờ

Thời gian làm việc cùng múi giờ

Câu hỏi
thường gặp

Tôi có thể sử dụng Canva miễn phí không?

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Tôi có thể sử dụng Canva Pro với tư cách cá nhân không?

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Sự khác biệt giữa Canva Pro và Canva for Enterprise là gì?

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Tôi có thể mời các thành viên trong nhóm trong thời gian dùng thử không?

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Phương thức thanh toán nào được chấp nhận?

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Hóa đơn và thuế phí

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Khách hàng đã sử dụng Canva

Khách hàng của Canva trên thế giới

Khách hàng của Canva tại Việt Nam